Zważywszy na sygnalizowane przez Klientów Kancelarii prowadzących działalność gospodarczą w branży budowlanej po stronie wykonawczej, zapotrzebowanie na usługi kompleksowej obsługi prawnej z zakresu Prawa Zamówień Publicznych prowadzonej przez prawników ze znaczącym doświadczeniem i wiedzą w tym zakresie, postanowiliśmy stworzyć zespół w oparciu o pracowników i współpracowników Kancelarii nakierowany na wyspecjalizowaną obsługę prawną z tego zakresu.

Dla wykonawców robót budowlanych oferujemy:

Etap I Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego do czasu złożenia oferty.

  1. Opinia prawna dotycząca możliwości złożenia oferty dla konkretnego postępowania przetargowego – ocena możliwości technicznej i prawnej oferenta (Wykonawcy) w odniesieniu do warunków technicznych i ekonomicznych udziału w postępowaniu.
  2. Przygotowanie umów konsorcjum i podwykonawstwo celem spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w przypadku posiłkowania się potencjałem technicznym i ekonomicznym konsorcjantów lub podwykonawców. Pomoc prawna lub reprezentowanie Wykonawcy w negocjacjach z konsorcjantami lub podwykonawcami.
  3. Analiza prawna SIWZ pod względem wszelkich ryzyk – analiza opisu przedmiotu zamówienia, analiza wzorca umowy załączonego do SIWZ pod względem ryzyka dotyczącego kar umownych i odszkodowania.
  4. Formowanie pytań do Zamawiającego dotyczących wyjaśnienia treści SIWZ związanej z opisem przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz wzorca umowy, celem zmiany warunków udziału w postępowaniu tak by zapewnić możliwość złożenia oferty przez Wykonawcę i zmiany zapisów umownych zmniejszające ryzyka realizacji umowy..
  5. Reprezentacja przed KIO – sporządzenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej związanych ze zmiana niekorzystnych zapisów w SIWZ.

 

Etap II Złożenie oferty w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sprawdzenie przygotowanej przez Wykonawcę oferty przetargowej pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia wymogów formalnych oferty.

 

Etap III Wybór oferty w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  1. Badanie poprawności ofert konkurencyjnych – dokonywanie wglądu w oferty konkurencyjne, badanie ofert wykonawców konkurencyjnych pod względem spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu, sporządzanie pism i wniosków do Zamawiającego dotyczących wykluczenia ofert nie spełniających warunków w postępowaniu przetargowym.
  2. Reprezentacja Wykonawcy przed KIO i sądami- sporządzenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Sporządzanie skarg na orzeczenia KIO do sądów powszechnych, oraz reprezentacja Wykonawcy na rozprawach przed KIO i Sądami powszechnymi.

 

Etap IV Realizacja umowy w wyniku wybór oferty Wykonawcy w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  1. Obsługa prawna na etapie realizacji zamówienia publicznego – uczestniczenie w naradach roboczych celem kontroli zapisów w protokołach z narad. Przygotowywanie pism dotyczących współpracy z Zamawiającym a istotnych z punktu widzenia terminów realizacji umowy i robót dodatkowych.
  2. Sporządzanie wniosków o konieczności wykonania robót dodatkowych oraz wniosków o aneks terminowy lub wartościowy.

 

W skład zespołu wchodzą Jerzy Paskart, Grzegorz Stankiewicz, Waldemar Woźniak, Paweł Pudło. Bliżej o członkach zespołu w zakładce Zespół.