W ramach obsługi  klientów korporacyjnych Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną obejmującą:

– przygotowywanie umów spółek, statutów, aktów wewnętrznych,

– optymalizację podatkową, doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej, due diligence,

– rejestracja spółek w KRS, uzyskiwanie nr NIP i REGON,

– rejestrowanie zmian w KRS,

– podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,

– umorzenie udziałów,

– przenoszenie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych i praw i obowiązków w spółkach osobowych,,

– obsługa zarządu i rady nadzorczej,

– audyt korporacyjny wewnętrzny: ocena zgodności z prawem obowiązujących procedur i regulacji, przygotowanie zaleceń i projektowanie zmian,

–  doradztwo i prowadzenie procesów restrukturyzacyjnych:  łączenie, podział i przekształcanie spółek,

– organizowanie, doradztwo i zastępstwo podczas zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy

– przygotowywanie, opiniowanie i zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy