W ramach obsługi  klientów korporacyjnych Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną obejmującą:

- przygotowywanie umów spółek, statutów, aktów wewnętrznych,

- optymalizację podatkową, doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej, due diligence,

- rejestracja spółek w KRS, uzyskiwanie nr NIP i REGON,

- rejestrowanie zmian w KRS,

- podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,

- umorzenie udziałów,

- przenoszenie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych i praw i obowiązków w spółkach osobowych,,

- obsługa zarządu i rady nadzorczej,

- audyt korporacyjny wewnętrzny: ocena zgodności z prawem obowiązujących procedur i regulacji, przygotowanie zaleceń i projektowanie zmian,

-  doradztwo i prowadzenie procesów restrukturyzacyjnych:  łączenie, podział i przekształcanie spółek,

- organizowanie, doradztwo i zastępstwo podczas zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy

- przygotowywanie, opiniowanie i zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy

Fanad Head Lighthouse