W ramach bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych naszym Klientom oferujemy sporządzanie i opiniowanie umów, przygotowanie opinii prawnych, reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnym i Sądem Najwyższym oraz windykację należności  w szczególności w zakresie:

– umów o roboty budowlane, sprzedaży, zlecenia, dzieło, dzierżawy, najmu,

– reprezentacja w procesach cywilnych po stronie czynnej i biernej,

– windykacji należności na etapie przedsądowym i sądowym w postępowaniu upominawczym, nakazowym i uproszczonym w tym w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym, zabezpieczenia wierzytelności, egzekucji wierzytelności,  stałej współpracy z kancelariami komorniczymi i monitoringu efektywności egzekucji.

–  zaskarżanie czynności zdziałanych z pokrzywdzeniem wierzycieli w oparciu o kodeks cywilny (skarga pauliańska art. 527 i następne kpc) oraz przepisy prawa upadłościowego (art. 127 i następne),

– audytu prawnego nieruchomości, uzyskiwania niezbędnych dokumentów, zaświadczeń, zezwoleń potrzebnych do obrotu nieruchomościami, doradztwa i zastępstwa na etapie czynności notarialnych, optymalizacji podatkowej transakcji, prowadzenia postępowań wieczystoksięgowych.

Poszkodowanym – oferujemy kompleksową obsługę  w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu błędów i zaniedbań medycznych w postępowaniu przed ubezpieczycielami, Wojewódzkimi Komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych oraz  sądami powszechnymi w szczególności w zakresie:

– zakażeń szpitalnych, pozostawienia ciał obcych w ciele pacjenta,

– dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia  praw pacjenta w tym prawa do informacji o stanie zdrowia, prawa do poszanowania intymności i godności w trakcie badania, prawa dostępu do dokumentacji medycznej, wykonania zabiegu bez wymaganej zgody,

– dochodzenia roszczeń w związku ze śmiercią członka najbliższej rodziny na skutek błędu/ zaniedbania medycznego.