Kancelaria od początku swojego istnienia wspiera przedsiębiorców z branży budowlanej na każdym etapie procesu inwestycyjno- budowlanego, w tym na etapie po zakończeniu procesu budowlanego w zakresie jego rozliczenia, wykonywania praw i obowiązków z rękojmi i gwarancji, reprezentując interesy Inwestorów (Zamawiającego), Wykonawców i podwykonawców.

W przedmiotowym zakresie oferujemy w szczególności:

–  przygotowanie i opiniowanie umów zawieranych w procesie inwestycyjno-budowlanym (w tym umów projektowych, o roboty budowlane, o podwykonawstwo, o zastępstwo inwestycyjne);

– wsparcie i zastępstwo w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z procesem inwestycyjno- budowlanym;

– dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów zawieranych w ramach procesu inwestycyjno- budowlanego;

– opiniowanie i przygotowywanie umów developerskich.